God klinisk praksis

En terapeut der er RAB-registreret / Registreret Alternativ Behandler, arbejder ud fra følgende etiske regler:

Vedkommende skal –

• udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige, og som man er kvalificeret til at benytte.

• anbefale en klient at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret.

• overholde lovgivningen, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.

• løbende vedligeholde og opdatere sin faglige viden.

• give klienterne en saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, de kan have hertil – herunder ikke love helbredelse.

• føre optegnelser over sine behandlinger, herunder om indikation samt om den behandling og den information, der er givet.

• bevare tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som terapeuten gennem sin faglige virksomhed får om sine klienter. Tavshedspligten står ved magt også efter behandlingen er ophørt, – for altid – også ud over klientens livstid.

• som registreret Bowen Terapeut BTAA være seriøs i sin behandling og optræden i henhold til branchens kollegiale og etiske regler.