Vedtægter

§ 1 – Navn, hjemsted og formål

§ 1, stk. 1:       Foreningens navn er BOWTECH® Danmark, herefter kaldet “Foreningen”
og dens hjemsted er Danmark.

§ 1, stk. 2:       Foreningens adresse er den til enhver tid siddende eller konstituerede

                         formands adresse.

 § 1, stk. 3:      BOWTECH® Danmark er organiseret under “THE BOWEN THERAPY

                        ACADEMY OF AUSTRALIA, herefter kaldet BTAA.

§ 1, stk. 4:       Foreningens formål er

at     samle og registrere uddannede BOWTECH®-terapeuter

at     fastholde og udvikle et højt fagligt niveau blandt medlemmerne ved at formidle informationer og oplysning om kurser af faglig betydning og interesse

at     fremme udbredelsen og kendskabet til BOWTECH®blandt andet ved afholdelse af møder, kurser, PR-virksomhed og via foreningens hjemmeside

at     sikre udveksling og erfaring nationalt og internationalt

at     fremme udviklingen af faget

at     optage og registrere færdiguddannede BOWTECH®-terapeuter, som opfylder Bowtech foreningens vedtægter og etiske regelsæt.

§ 2 – Medlemskab og kontingent

§ 2, stk. 1:       KURSIST medlemskab (DK) – for alle der er under BOWTECH®
uddannelse.

BASIS medlemskab (DK ) – for alle, der har gennemgået og bestået BTAAs grund uddannelse (modul 1-7).
Et BASIS medlemskab giver adgang til deltagelse på revisions- og øvrige kurser samt adgang til optagelse på behandlerlisten på foreningens hjemmeside og andre/øvrige hjemmesider, som foreningen indgår aftale med.
For et BASIS medlemskab modtages desuden Bowen Hands fra Australien.

FULDT medlemskab  (DK + AU) – for alle, der har gennemgået og bestået grunduddannelsen fra BTAA (modul 1-7) og som har minimum 200 timers anatomi og fysiologi, 100 timers sygdomslære samt minimum 12 timers undervisning i førstehjælp samt gældende
krav om ajourføring.

Et FULDT medlemskab giver adgang til deltagelse på revisions- og øvrige kurser samt adgang til optagelse på behandlerlisten på foreningens hjemmeside og andre/øvrige hjemmesider, som foreningen indgår aftale med. Udover at modtage Bowen Hands fra Australien giver et FULDT medlemskab tillige adgang til optagelse på BOWTECH AUs
hjemmeside.
For deltagelse i Advanced kurser – Modul 9-12 i Danmark forudsættes FULDT medlemskab.

STØTTE medlemskab – for alle, der har interesse i at støtte BOWTECH-arbejdet i Danmark.

ÆRES medlemskab – Tildeles af bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens regler om æresmedlemskab.

Anmodning om medlemskab sker ved fremsendelse af ansøgning på mail til foreningens formand eller et medlem af bestyrelsen.

RAB medlemskab
For Bowtech Rab registrering gælder:

Det samlede minimumstimetal udgør 660 undervisningstimer. En lektion er minimum 45 minutters varighed.

Bowtech uddannelsen består af både teori og praksis. Den teoretiske del af uddannelsen modul 1-7 opgøres i (112 timer)
Den praktiske del, som består af træning i hvordan man udfører bowtech grebet og procedurer beregnet for hver kropsdel (138 timer) Endvidere skal kursisten have gennemført skriftlige spørgsmål og afleveret 10 klient journaler med mindst

3 sessioner i hver journal. Kursisten skal have et bevis fra et godkendt undervisnings institut på:

200 timer anatomi og fysiologi

100 timers sygdomslære

50 timers psykologi

50 timers information om anden alternativ behandling

10 timers klinikdrift, klientvejledning og undervisning i basal sundhedslovgivning.

Bowtech uddannelsen afsluttes med en eksamen som skal bestås.

 

§ 2, stk. 2:       Efteruddannelses/ajourføringskrav
For fortsat at fremstå på Bowtech Foreningens hjemmeside som Basis,
fuld og RAB gælder,  at BTAAs krav om 32 timer godkendte kurser
indenfor 2 år på hinanden følgende kalenderår bliver fulgt.

§ 2, stk. 3:       Følgende medlemskaber har tale- og stemmeret: Basis, fuldt, RAB og æres medlemskab.
Følgende medlemskaber har tale- men ikke stemmeret: kursist og støtte medlemskab.

§ 2, stk. 4:       Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet refunderes ikke ved udmeldelse af Foreningen.

§ 2, stk. 5:       Ændring af e-mailadresse eller postadresse meddeles på mail til foreningens formand eller et medlem af bestyrelsen.

§ 2, stk. 6:       Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse på mail til foreningens formand
eller et medlem af bestyrelsen.

§ 3 – Etisk Råd

§ 3, stk. 1         Etisk råds formål er at sikre opretholdelse af en høj etisk standard
blandt Bowtech foreningens medlemmer. Etisk råd arbejder efter
Bowtech foreningens retningslinjer.

§ 3, stk. 2         Til Etisk råd vælges 5 medlemmer for to år ad gangen. Etisk råds

                         medlemmer vælges blandt Bowtech foreningens medlemmer således

                         at mindst et medlem ikke er medlem af Bowtech foreningen.

§ 3, stk. 3         Etisk råd skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne.

                         Dette indebærer, at intet medlem af Etisk råd må have særlig personlig

                         eller økonomisk interesse i sagens udfald, herunder have andre

                         tillidsposter i Bowtech foreningen, eller have nærtstående, der har en
sådan interesse.

§ 3, stk. 4         Endvidere må ingen personer deltage i en sagsbehandling, såfremt der i

                         øvrigt foreligger omstændigheder, der kan  vække tvivl om
vedkommendes upartiskhed.

§ 3, stk. 5         Medlemmer af Etisk råd kan ikke samtidig være medlemmer eller

                         suppleanter af Bowtech foreningens bestyrelse. Etisk råd konstituerer

                         sig selv med formand og næstformand.

§ 3, stk. 6         Sager, som kræver beslutning i Etisk råd, afgøres ved simpelt stemme-

                          flertal med stemmelighed er formandens stemme afgørende, ved

                          formandens fravær næstformandens.

§ 3, stk. 7         Bowtech foreningens etiske råd behandler klager over foreningens

                         medlemmer, herunder over manglende overholdelse af de etiske
regelsæt ligeledes kan nuværende og tidligere medlemmer samt
ansøgere om medlemskab Indbringe sager om berettigelsen af
foreningens afgørelser i relation til medlemskab.

§ 3, stk. 8        Klager skal indgives skriftligt. Der behandles ikke anonyme klager.

                        Sagsbehandlingen skal være afsluttet senest 8 uger efter at klagen er

                        modtaget. Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale,

                        der indgår i sagen Inden 4 uger efter anmodningens modtagelse

                        Medlemmerne af Etisk råd har tavshedspligt om de forhold, der

                        er kommet til deres viden i forbindelse med rådsarbejdet. Etisk råd

                        kan anmod Bowtech foreningens bestyrelse om  at få tildelt juridisk

                        bistand.

§ 3, stk. 9        Afgørelser skal være skriftlige og begrundede. Der skal ske partshøring,

                        før der træffes afgørelse.

§ 3, stk. 10      Såfremt Bowtech foreningens bestyrelse beslutter at fratage et medlem

                        dets medlemsrettigheder, skal denne beslutning meddeles på førstkom-

                        mende ordinære eller eventuelle ekstraordinære  generalforsamling.

                        Beslutningen kan offentliggøres på Bowtech foreningens hjemmeside.

§ 3, stk. 11      Alle involverede parter skal have adgang til genoptagelse af en sag,

                        hvis der viser sig at være ændringer i afgørelsesgrundlaget. Denne

                        mulighed for genoptagelse af en sag bortfalder 2 år efter afgørelsen er

                        truffet. Etisk råd kan sanktionere overtrædelser af Bowtech foreningens

                        vedtægter og etiske regler, herunder ved irettesættes,  samt fratagelse

                        af medlemskab. Etisk råds afgørelser kan  indbringes for domstolene.

§ 4 – Generalforsamlingen

§ 4, stk. 1:       Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset fremmøde. Alle lovlige forslag afgøres ved almindeligt flertal.

§ 4, stk. 2:       Stemmeret på generalforsamlingen har kun medlemmer jfr. § 2, stk. 2 og kun såfremt de ved fremmøde, hhv. fysisk/virtuelt, kan godtgøre ikke at være i restance med kontingent til foreningen.

§ 4, stk. 3:       Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned efter skriftlig indkaldelse med mindst 1 måneds varsel. Generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde, med mulighed for virtuel deltagelse. Under særlige omstændigheder, ved for eksempel forsamlingsforbud, kan generalforsamlingen afholdes online.  

§ 4, stk. 4:       Forslag, der ønskes optaget/behandlet på en generalforsamling skal være foreningens sekretær i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, herunder også forslag til eventuelle vedtægtsændringer.

§ 4, stk. 5:       Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:

1.         Valg af dirigent

2.         Valg af referent

3.         Valg af 2 stemmetællere

4.         Formandens beretning

5.         Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

6.         Indkomne forslag

7.         Fastsættelse og godkendelse af budget og kontingent

8.         Valg af bestyrelsesmedlemmer hvoraf 2 vælges i ligeår og 3 i

          ulige år samt

9.         Valg af Etisk råd

10.       Valg af revisor i lige år og revisorsuppleant hvert år

11.       Eventuelt

§ 4, stk. 6:       Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt.

§ 4, stk. 7.:      Der skrives referat fra generalforsamlingen.

§ 5 – Ekstraordinær Generalforsamling

§ 5, stk. 1:       Der kan til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom over for formanden med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

§ 5, stk. 2:       Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 14 dage efter anmodning med motiveret dagsorden og med mindst 14 dages varsel.

§ 6 – Bestyrelsen

§ 6, stk. 1:       Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

§ 6, stk. 2:       Kun medlemmer, der har FULDT eller BASIS medlemskab, kan vælges til

                        bestyrelsen. Valgperioden er 2 år, og der vælges 2 medlemmer i lige og 3

                        medlemmer i ulige år. Der vælges 1 suppleant hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Intet bestyrelsesmedlem kan forblive i bestyrelsen mere end 2 år uden

genvalg.

§ 6, stk. 3.:      Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 6, skt. 4:       I alle tilfælde, hvor der er eller er tvivl om interessekonflikter, kan et bestyrelsesmedlem erklæres inhabil. Bestyrelsesmedlemmet, der erklæres inhabil, kan ikke deltage i drøftelserne og beslutningerne i den givne sag.  Inhabilitet afgøres ved simpelt stemmeflertal.

§ 7 – Bestyrelsens arbejde

§ 7, stk. 1:       Formanden leder foreningen og er ansvarlig for dagsorden og indkaldelse til den årlige ordinære generalforsamling.

Formanden er tillige ansvarlig for, at bestyrelse og forening fungerer i henhold til gældende vedtægter, etiske regelsæt og landets love.

§ 7, stk. 2:       Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og skriver referat.

§ 7, stk. 3:       Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 7, stk. 4:       Bestyrelsen fungerer ulønnet, men kompenseres for foreningens udgifter i henhold til gældende regler og takster samt under ansvar for foreningens økonomi.

§ 7, stk. 5:       Bestyrelsen mødes efter behov.

§ 7, stk. 6:       Kassereren fører bogholderi og udarbejder foreningens regnskab.

§ 7, stk. 7:       Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg, grupper og lignende i det omfang det anses for påkrævet – eksempelvis uddannelsesudvalg  m.v.

§ 7, stk. 8:       Ethvert medlem har mulighed for at deltage i udvalgsarbejde.

§ 8 – Tegningsregler og hæftelse

§ 8, stk. 1:       Foreningen tegnes udadtil ved underskrift fra formanden og kassereren i forening eller i én af disses fravær af næstformanden og/eller sekretæren.

§ 8, stk. 2:       Kassereren står for den daglige varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering
af kontingenter samt betaling af regninger m.v. som er godkendt af bestyrelsen.
Til brug for kassererens varetagelse af foreningens formue skal den samlede bestyrelse
meddele kassereren skriftlig fuldmagt til at disponere over foreningens konti, herunder via
NetBank og/eller MobilBank.
Fuldmagt skal oprettes på pengeinstituttets fuldmagtsformularer.

§ 8, stk. 3:       Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse udover dette.

§ 9 – Markedsføring og Foreningens behandlerliste

§ 9, stk. 1:       Markedsføring af Foreningen må kun foretages efter aftale med bestyrelsen.

§ 9, stk. 2:       Alle BOWTEHC®-terapeuter har lov til at lave markedsføring og gå på messer for egen klinik og for egen regning.

§ 9, stk. 3:       Alle med ELEV, BASIS og FULDT og RAB medlemskab kan optages på behandlerlisten på Foreningens hjemmeside.

§ 9, stk. 4:       Foreningens logo er foreningens ejendom.

§ 9, stk. 5:       Logoerne kan frit benyttes, så længe man er medlem af foreningen.

§ 9, stk. 6:       Ved udmeldelse eller eksklusion af foreningen, skal brugen af foreningens logo ophøre straks.

§ 9, stk. 7:       Logoerne må ikke videregives til 3. mand.

§ 10 – Økonomi, regnskab og revision

§ 10, stk. 1:     Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§ 10, stk. 2:     Foreningens indtægter hidrører fra kontingenter, tilskud, overskud ved arrangementer, sponsorater eller lignende.

§ 10, stk. 3:     Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

§ 10, stk. 4:     Foreningens regnskab føres af foreningens kasserer og revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor eller dennes suppleant.

§ 11 – Vedtægter

§ 11, stk. 1:     Vedtagelse af ændringer til foreningens vedtægter kan ske på en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling, hvor disse fremgår af dagsordenen og når mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

§ 12 – Fratagelse af medlemskab og afregistrering

§ 12, stk. 1      Medlemmer af Bowtech foreningen skal fratages retten til mdlemskab

                        såfremt de ikke overholder vedtægter og de etiske regelsæt for god

                        klinisk praksis. Afgøren om eksklusion træffes af Etisk råd.

§ 12, stk. 2      Et medlem afregistreres såfremt medlemmet ekskluderes, udmeldes

                        eller medlemskabet bortfalder som følge af kontingents restance.

§ 13 – Foreningens ophævelse

§ 13, stk. 1:     Ophør af foreningen kan ske efter beslutning herom på mindst 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum, hvor 2/3 af de på hver af disse generalforsamlinger fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

§ 13, stk. 2:     I tilfælde af foreningens ophør skal dens aktiver realiseres og anvendes til formål, der fremmer Bowen terapiens virke.

§ 14 – Instruktør/Uddannelse

§ 14.stk. 1:      The Bowen Therapy Academy of Australia godkendte instruktør, uddannelser og underviser i Bowtech

Således vedtaget på stiftende generalforsamling – København, den 29. sept. 2002
Således ændret på ordinær generalforsamling – København, den 5. febr. 2005
Således ændret på ordinær generalforsamling – København, den 25. marts 2006
Således ændret på ordinær generalforsamling – Roskilde, den 26. marts 2008
Således vedtaget på ordinær generalforsamling – Roskilde, den 24. marts 2009
Således ændret på ordinær generalforsamling – Middelfart den 07.febr. 2015
Således ændret på ekstraordinær generalforsamling – Aabenraa den 03. jan. 2018
Således ændret på ordinær generalforsamling – Odense den 24.febr. 2018
Således ændret på ordinær generalforsamling – Langeskov den 22 febr. 2020
Således ændret på ordinær generalforsamling – Odense den 30. maj 2021